Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2014

najlepszegry
najlepszegry
najlepszegry
najlepszegry
najlepszegry

January 10 2014

najlepszegry

Strony z grami online

Internet pełen jest serwisów i rozbudowanych stron www, za których pośrednictwem każdy internauta może zagrać w wiele różnych sieciowych gier. W większości są to proste produkcje budowane w oparciu o maksymalnie minimalistyczne skrypty, co jednak nie oznacza, że takie gry online są nudne i łatwe do przejścia.

Ich główną zaletą jest to, że szybko wciągają internautę i nie pozwalają się oderwać od rozgrywki, co często nie udaje się nawet bardzo rozbudowanym produkcjom. Serwisy oferujące takie gry to w ogromnej części profesjonalne strony z całą zewnętrzną administracją: moderatorami czuwającymi nad rozbudową portalu o kolejne gry oraz osobami zarządzającymi, które decydują np. o rodzaju wyświetlanych reklam. Serwisy oferujące gry dla dzieci bardzo często mają bowiem drugie dno – z jednej strony pozwalają dziecku na chwilę doskonałej zabawy z ulubioną grą internetową, z drugiej jednak atakują je reklamami np. prawdziwych zabawek, słodyczy czy innych artykułów, o które potem proszeni są rodzice.
Przykładem takiej strony mogą być ekulki.pl, czy gry.pl.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl